تماس با شرکت آریا الگوریتم
 
تلفن : 09112168257 - 09111186404
پیامک : 50002010021008
روابط عمومی : info@shomaldata.com
فروش  : sales@shomaldata.com
پشتیبانی : support@shomaldata.com


آدرس:  بابلسر، سازمان مرکزی دانشگاه مازندران، مرکز رشد واحدهای فن آوری دانش بنیان-شرکت آریا الگوریتم شمال